• Regulamin

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ www.sklep.wisniewski.ltd (zgodny z art. 8 ustawy o Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

Podstawowe informacje

Właścicielem Elektronicznego Systemu Składania Zamówień www.sklep.wisniewski.ltd jest MJD Michał Dziaduch NIP:7171837613 z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 4a 24-320 w Poniatowej, Spółka posiada ważne Zezwolenie (Nr B/II/1/2021) na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), na podstawie art. 104 i 107 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwva 1960 r. Kodekst postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn zm.) w związku z art. 18 ust. 4 i 5 oraz 11 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U, z 2021 r. poz. 1119 z późn. Zm.) w ramach działalności podlegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Podstawowe definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

ESSZ – Elektroniczny System Składania Zamówień pod adresem www.sklep.wisniewski.ltd

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach ESSZ pod adresem www.sklep.wisniewski.ltd

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami)

Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z Elektronicznego Systemu Składania Zamówień.

Towar – produkty prezentowane w ramach ESSZ, które można nabyć
w www.sklep.wisniewski.ltd

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami).

Witryna – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.wisniewski.ltd
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Witryny, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w ofercie dostępnej w Witrynie w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów a w przypadku produktów będących napojami alkoholowymi także czas i miejsce organizowanej imprezy zamkniętej.

Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 

 II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z ESSZ dostępnego pod adresem www.sklep.wisniewski.ltd

Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta w ramach Elektronicznego Systemu Składania Zamówień;

c) warunki i zasady składania Zamówień za pośrednictwem ESSZ;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży przy użyciu ESSZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej dokonuje sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 lat zaś ich zachowanie wskazuje, że są trzeźwe. Sprzedaż na kredyt lub pod zastaw jest niedozwolona.

Napoje alkoholowe oferowane za pośrednictwem Witryny, dostarczane są jedynie na
imprezy zamknięte organizowane przez klienta w wyznaczonym przez niego czasie i
miejscu, określonych w umowie sprzedaży produktów.

Informacje o towarach zamieszczone w sklepie internetowym, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z ESSZ

Warunkiem korzystania z ESSZ jest uprzednie dokonanie rejestracji Klienta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.sklep.wisniewski.ltd

Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Klienta treści regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji i zakupu Klient upoważnia MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej do przetwarzania jego danych osobowych.

MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej może pozbawić Klienta możliwości korzystania z ESSZ, jak również może ograniczyć dostęp do jego części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności zaś, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 • dopuścił się za pośrednictwem ESSZ naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników przedmiotowego sklepu;

 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub które godzą w jej dobre imię;

 • nie ukończył 18 roku życia.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z ESSZ, bez uprzedniej zgody MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej nie może dokonać powtórnej rejestracji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w ESSZ, Witryna podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie osobistego użytku

 • korzystania z ESSZ w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Postępowanie w celu zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem ESSZ należy, pod adresem www.sklep.wisniewski.ltd, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.

Zamawianie towarów przez Klienta odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka.

W trakcie procesu składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość zmodyfikowania wprowadzonych przez siebie danych oraz listy towarów.

Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Witrynie, Klient jest
zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient
potwierdzając zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał
się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia
oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu
realizacji zamówienia.

Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem
oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego
Towaru przez osobę pełnoletnią.

W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe miejsca dostawy Zamówienia.
W przypadku zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą należy
wskazać dodatkowo czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej. Standardowo
za miejsce organizacji imprezy przyjmuje się miejsce dostawy zamówienia, a czas
jako dzień następny po planowanej dostawie produktów.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,

 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych przez Klienta produktów, kosztów dostawy, a także dodatkowych kosztów, (jeśli występują).

 • wybranej metody płatności,

W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz potwierdzenie transakcji za pomocą przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące jego zamówienia.

Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez ESSZ.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego,

 

Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej),
 • w przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej,  firma DHL, DPD, InPost jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

 

Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w siedzibie sprzedającego.

Wzór pełnomoctnictwa w procesie rezerwacji towaru

Ja niżej podpisany/a posługujący się dokumentem tożsamości numer ............................................ udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani .................................. legitymującemu się dowodem tożsamości numer .................. do odbioru przesyłki numer .......................................
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od dnia ............... do dnia .................


...................................................                                                           ..................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej                                                          czytelny podpis osoby upoważniającej V. Dostawa produktów


Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany w umowie adres na terenie
Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.


Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.


Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od
wybranej przez Klienta formy dostawy produktu. W przypadku wyboru przez klienta
sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony
jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, w zakładce Czas i
koszty dostawy oraz każdorazowo, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu
zamówienia na stronie Witryny, po wyborze formy dostawy.


Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu.

 

Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.

Operator zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje
alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych
przyczyn, Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i
zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier
uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej Produkt.

VI. Formy płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujących formach:

 • przelewem na numer konta bankowego Bank Millenium Nr 90 1160 2202 0000 0004 8890 8187,

 • płatnością w systemie PayU Polska,

 • kartą płatniczą w systemie Payeeze Polska, MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia zamówienia na towar,

 • gotówką lub bezgotówkowo przy odbiorze zamówionego produktu za pobraniem, przy dostarczeniu przez firmę kurierską.

 • Termin płatności za zamówienie wynosi 14 dni przy zamówieniu z przedpłatą.

VII. Warunki odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy następuję poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec MJD Michał Dziaduch, Aleja Wojska Polskiego 4a 24-320 Poniatowa elektronicznie na adres e-mail: dominika.jedrych@wisniewski.ltd

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego w ESSZ wzoru formularza.

W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. kosztów przesyłki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że Witryna nie jest zobowiązana do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego towaru.

Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Witryny

Zwracany towar winien być przekazany na adres: MJD Michał Dziaduch, Puszno
Godowskie 7A, 24-300 Puszno Godowskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.VIII. Rękojmia za wady

MJD Michał Dziaduch jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MJD Michał Dziaduch, Puszno
Godowskie 7A, 24-300 Puszno Godowskie. MJD zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

MJD Michał Dziaduch nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

IX. Reklamacja

MJD Michał Dziaduch podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania ESSZ, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MJD Michał Dziaduch o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu ESSZ.

Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem ESSZ Klient może zgłaszać mailowo na adres dominika.jedrych@wisniewski.ltd lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.

MJD Michał Dziaduch zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

MJD Michał Dziaduch zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk, o których mowa w art.2 pkt. 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym  Dz.U.2017.2070 tj. z dnia 2017.11.09

MJD Michał Dziaduch informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MJD Michał Dziaduch z siedzibą w Poniatowej, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WTK Sp. z o.o. w Gdańsku.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 • Conditional access to the store

Dostęp do sklepu tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?