• Polityka prywatności

Polityka Prywatności ESSZ
www.sklep.wisniewski.ltdInformacje ogólne
Dokładamy wszelkich starań, aby dane, które klient pozostawia przy składaniu zamówienia, przy rejestracji, zapisując się na newsletter czy wyrażając zgodę na powiadomienia mailowe, były bezpieczne i wykorzystywane tylko w tych celach, dla których nam je świadomie powierza.

 1. Odpowiedzialność za dane osobowe
Administratorem danych osobowych Klientów, użytkowników i gości Elektronicznego Systemu Składania Zamówień www.sklep.wisniewski.ltd (dalej ESSZ lub system) jest MJD Michał Dziaduch Aleja Wojska Polskiego 4a 24-320 Poniatowa NIP 717 183 76 13.
 1. Dane Osobowe

Dane Osobowe, to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak np: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o jej lokalizacji, jej identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tejże osoby fizycznej.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Do takich operacji należy m.in. zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, organizowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 1. Podstawy prawne regulujące przetwarzanie danych

MJD Michał Dziaduch przetwarza Dane Osobowe osób, których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Zakres i cel zbieranych danych

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora ESSZ w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności systemu, w tym automatycznie podczas korzystania z ESSZ, tj. w celu:
  • rejestracji w ESSZ;

  • zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w ESSZ, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji;

  • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania ESSZ oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

  • wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych, dotyczących zawartych w ESSZ lub za jego pośrednictwem umów oraz jego funkcjonowania;

  • przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

  • w celu publikacji treści.

Dane które przetwarzamy:

  1. W celu rejestracji w ESSZ przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia (niezbędna z punktu widzenia zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości do potwierdzania pełnoletniości osoby rejestrującej się w systemie), adres e-mail, hasło, adres IP, pliki cookies;

  1. W celu zawierania umów, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia (niezbędna z punktu widzenia zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości do potwierdzania pełnoletności kupującego) adres, adres IP, pliki cookies, nr zamówienia;

  1. W celu wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w ESSZ lub za jego pośrednictwem umów oraz jego funkcjonowania przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies;

  1. W celu przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera lub na podany przez Klienta nr telefonu – zamówionego powiadomienia sms– przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), dane transakcyjne i data rejestracji w Systemie;

  1. W celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania ESSZ oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk sprzedażowych i oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt. b) i d)


Okres przez jaki dane osobowe będą przetwarzane

Dane Osobowe zbierane w ESSZ będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w ESSZ lub za jego pośrednictwem. W pozostałym zakresie, uzasadnionym celem przetwarzania, Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa zezwalałyby na dłuższy okres ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dowodowych dotyczących funkcjonowania systemu lub innej działalności Administratora. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Administrator ma obowiązek ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. W przypadku w którym realizacja usługi wymaga przekazania Danych osobowych podmiotom trzecim Administrator powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie wiarygodnym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi (w tym m.in. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania systemem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi).

 1. Powierzenie przetwarzania lub udostępnienie Danych Osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Klienta następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z systemu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Serwisie, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających
 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

 1. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w umowie z Administratorem, a Administrator zastrzega iż cele te i zakres są niezbędne do zrealizowania usługi.

 1. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (EOG).
 1. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest do tego zobowiązany przepisami prawa i zawartą z Administratorem umową w szczególności Przetwarzający:

   1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

   1. stosuje środki zapewniające: I) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; II) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; III) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
   2. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Administratora.


 1. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych, przekazuje taką prośbę Administratorowi.

 1. Przetwarzający nie może przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w umowie z Administratorem i opisanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

 1. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą
 1. Każdy osoba, która pozostawił swoje dane w systemie Administratora lub przekazała je Administratorowi w inny sposób ma prawo:

  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

  1. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,

  1. wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem korzystając z dowolnej formy kontaktu przedstawionej na stronie, przy czym droga pisemna lub mailowa z racji pozostawienia dowodu takiego kontaktu jest tu szczególnie preferowana.

 1. Jeżeli Klient umieszcza w systemie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 1. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w systemie wyłącznie w związku z korzystaniem z systemu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z ESSZ.

 1. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych w szczególności PUODO.


Zabezpieczenie Danych Osobowych
 1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ESSZ, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych Administrator:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne,

  1. stosuje środki zapewniające:

   • zdolność do stałego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

   • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

  • szkolenia pracowników upoważnionych do kontaktu z Klientem i przetwarzania danych.

 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: michal.dziaduch@wisniewski.ltdPostanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 • Conditional access to the store

Dostęp do sklepu tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?