• Wzór pełnomocnictwa

Wzór pełnomoctnictwa w procesie rezerwacji towaru
Ja niżej podpisany/a posługujący się dokumentem tożsamości numer ............................................
udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani .................................. legitymującemu się dowodem tożsamości numer .................. do odbioru przesyłki numer .......................................
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od dnia ............... do dnia .................


......................................................................                                                                                                                                            .........................................................................
czytelny podpis osoby upoważnionej                                                                                                               czytelny podpis osoby upoważniającej 
  • Conditional access to the store

Dostęp do sklepu tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?